WELKOM OP DE WEBSITE VAN KBO LIEMPDE  –  vereniging voor senioren

 

KBO Liempde is een vereniging voor alle inwoners van 50 jaar en ouder.
Een actieve organisatie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gratis gebruik kunnen maken van de diensten van Belastingadviseur, Ouderenadviseur en Cliëntondersteuner.

Daarnaast hebben we regelmatig activiteiten, zoals:
kaarten – bridgen – kienen – wandelen – fietsen- sjoelen – jeu de boules.

De contributie bedraagt momenteel € 25,00 per persoon per jaar
Rabobanknummer: NL 68 RABO 0128794267.
De vereniging is aangesloten bij de Katholieke Bond van Ouderen: KBO-Brabant.
De KBO-Brabant zorgt voor een effectieve belangenbehartiging voor senioren door senioren.
Op lokaal niveau worden regelmatig activiteiten georganiseerd en staat de Bond ten dienste van de plaatselijke afdelingen in Brabant.
Wilt U lid worden van onze organisatie, klik dan op onderstaande link

Opgeven nieuw lid

WMO-adviesraad
Als belangenbehartiger van onze leden hebben wij zitting in de Wmo–adviesraad. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
De Wmo-adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wmo betreffen.
De Wmo-adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de prestatievelden voor zover deze inwoners, en met name de doelgroepen, betreffen. De Wmo-adviesraad geeft de signalen door aan de gemeente.
De Amo-adviesraad polst, informeert en oriënteert zich actief op ontwikkelingen en knelpunten die ervaren worden in de Boxtelse samenleving waar het de uitvoering van de Wmo betreft.
De Wmo-adviesraad informeert de organisatie die hij vertegenwoordigt adequaat over de ontwikkelingen en praktische uitvoering van beleid en regelingen op het gebied van de Wmo